Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op afname van diensten, het deelnemen aan workshops en de afname van seminars van Vendorcult Productions.
Online gekochte diensten via één van onze websites (training, workshop, checklist, online programma e.d.) vallen onder artikel 2 en 3 van algemene voorwaarden.

Voor inlichtingen, vragen en opmerkingen kun je mij bereiken via de pagina contact.

Laatste opmaak: 7 augustus 2022

Artikel 1
Algemeen

1.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a. Vendorcult Productions: De handelsnaam van Romy van der Kolk, gevestigd te Apeldoorn (Nederland), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84319259.
 • b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door Vendorcult Productions diensten worden verricht en/of producten worden geleverd dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die anderszins geldt als wederpartij in een overeenkomst;

1.2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Vendorcult Productions, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Vendorcult Productions in het kader van een opdracht ingeschakelde derden.

1.4

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5

Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Vendorcult Productions en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

1.8

Als Vendorcult Productions niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vendorcult Productions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2
Offertes en aanbiedingen

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van Vendorcult Productions zijn geldig voor een periode van dertig werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2

Vendorcult Productions kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4

Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vendorcult Productions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vendorcult Productions schriftelijk anders aangeeft.

2.5

Een samengestelde prijsopgave verplicht Vendorcult Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of overeenkomsten.

Artikel 3
Contractduur, uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1

De overeenkomst tussen Vendorcult Productions en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals aangegeven in de overeenkomst en eindigt van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.2

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Vendorcult Productions daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Vendorcult Productions dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3

Vendorcult Productions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4

Vendorcult Productions heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5

Als door Vendorcult Productions of door Vendorcult Productions ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Vendorcult Productions of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6

Vendorcult Productions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Vendorcult Productions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de daaraan voorafgaande fase heeft betaald.

3.7

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens/software, waarvan Vendorcult Productions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vendorcult Productions worden verstrekt.

Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens/software niet tijdig aan Vendorcult Productions zijn verstrekt, heeft Vendorcult Productions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens/software aan Vendorcult Productions ter beschikking heeft gesteld.

3.8

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vendorcult Productions zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9

Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Vendorcult Productions gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Vendorcult Productions bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vendorcult Productions op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.10

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vendorcult Productions een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.11

Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij tegenover Vendorcult Productions gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Vendorcult Productions die daardoor direct of indirect ontstaat.

3.12

Vendorcult Productions is gerechtigd haar tarieven aan te passen, ook gedurende de duur van een overeenkomst. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Vendorcult Productions alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 4
Workshops, Trainingen

4.1

Op alle workshops en trainingen van Vendorcult Productions zijn de volgende specifieke clausules van toepassing:

 • a.  Workshops/trainingen vinden alleen doorgang indien het minimumaantal voor de workshop/training aangegeven deelnemers is bereikt, tenzij anders wordt aangegeven;
 • b. Alle aanmeldingen van deelnemers aan een workshop/training zijn nadrukkelijk onder voorbehoud totdat deze door Vendorcult Productions worden bevestigd;
 • c. Workshops/trainingen kunnen tot 48 uur voor aanvang door Vendorcult Productions worden geannuleerd zonder opgaaf van redenen. De Opdrachtgever is in dat geval geen kosten verschuldigd, ook is Vendorcult Productions geen enkele compensatie verschuldigd.  Al voor de workshop/training betaalde vergoedingen worden zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever terugbetaald;
 • d. De Opdrachtgever kan tot 72 uur voor aanvang van de workshop/training kosteloos annuleren. Na deze termijn is de Opdrachtgever 50% van het oorspronkelijke bedrag voor de workshop/training verschuldigd; bij niet opdagen zonder annulering is de Opdrachtgever 100% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.

4.2

Vendorcult Productions is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en diefstal van eigendommen, noch voor persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens een van de workshops.

4.3

Vendorcult Productions is nimmer aansprakelijk voor enige negatieve (in)directe gevolgen zoals (gevolg)schade, financiële schade, imagoschade en ook alle andere vormen van schade als gevolg van het overnemen van adviezen en/of het toepassen en/of in praktijk brengen van bepaalde technieken en aanbevelingen uit de workshops.

Artikel 5
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1

Vendorcult Productions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:

 • als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst Vendorcult Productions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Vendorcult Productions kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2

Voorts is Vendorcult Productions bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vendorcult Productions kan worden verlangd.

5.3

Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vendorcult Productions op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Vendorcult Productions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4

Als Vendorcult Productions tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze voor de Opdrachtgever ontstaan.

5.5

Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vendorcult Productions gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.6

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vendorcult Productions vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van Vendorcult Productions op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.7

Als de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele al gemaakte kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6
Overmacht

6.1

Vendorcult Productions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vendorcult Productions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vendorcult Productions niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Vendorcult Productions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vendorcult Productions zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3

Vendorcult Productions kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4

Voor zover Vendorcult Productions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vendorcult Productions gerechtigd om het al nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7
Betaling en incassokosten

7.1

Betaling voor afname van diensten dient steeds te geschieden:

 • Voor afname van diensten:
  uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vendorcult Productions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vendorcult Productions aangegeven. Vendorcult Productions is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • Voor deelname aan workshops/boeken seminars:
  vóórafgaand aan training of workshop doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vendorcult Productions aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vendorcult Productions aangegeven.

7.2

Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3

De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vendorcult Productions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4

Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Als Vendorcult Productions echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud

8.1

In geval van fysieke leveringen blijft het, in het kader van de overeenkomst, door Vendorcult Productions geleverde eigendom van Vendorcult Productions totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Vendorcult Productions gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2

Het door Vendorcult Productions geleverde, dat vanwege lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vendorcult Productions veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Vendorcult Productions daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er richting Vendorcult Productions bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.4

Voor het geval Vendorcult Productions zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vendorcult Productions en door Vendorcult Productions aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vendorcult Productions zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9
Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1

De door Vendorcult Productions te leveren implementaties en ook alle mogelijke andere leveringen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en diensten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden

9.2

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Als de door Vendorcult Productions verstrekte garantie een zaak of dienst betreft die door een derde werd geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de leverancier van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van tussentijds wijzigende API’s.

9.3

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door de Opdrachtgever en/of door derden of wanneer aan het geleverde wijzigingen zijn aangebracht op een andere dan de voorgeschreven wijze.

De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vendorcult Productions geen invloed op kan uitoefenen.

9.4

De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Vendorcult Productions te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Vendorcult Productions te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vendorcult Productions in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Vendorcult Productions in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.5

Als van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.6

Uiteraard zal Vendorcult Productions altijd trachten klachten en gebreken zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Vendorcult Productions de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan.

9.7

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

9.8

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren richting Vendorcult Productions en de bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10
Aansprakelijkheid

10.1

Vendorcult Productions is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van Vendorcult Productions mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.

10.2

Vendorcult Productions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade (voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden).
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vendorcult Productions aan de overeenkomst te laten beantwoorden (voor zoveel deze aan Vendorcult Productions toegerekend kunnen worden).
 • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade (voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden).

Vendorcult Productions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3

Vendorcult Productions is nooit aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever.

10.4

Als Vendorcult Productions aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Vendorcult Productions wordt uitbetaald.

10.5

Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Vendorcult Productions plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Vendorcult Productions beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6

De uitvoering van de overeenkomst door Vendorcult Productions geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de Opdracht geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Vendorcult Productions voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.

10.7

De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Vendorcult Productions wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

10.8

Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Vendorcult Productions dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend.

Artikel 11
Vrijwaring

11.1

De Opdrachtgever vrijwaart Vendorcult Productions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Vendorcult Productions toerekenbaar is. Indien Vendorcult Productions uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Vendorcult Productions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vendorcult Productions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vendorcult Productions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12
Intellectuele eigendom

12.1

Alle auteursrechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op, en ook alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie van dan wel met betrekking tot Vendorcult Productions alsmede alle intellectuele eigendomsrechten van enig (trainings)materiaal ontwikkeld door Vendorcult Productions zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Vendorcult Productions.

Geen van de in een overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Opdrachtgever, noch wordt een dergelijke overdracht bedoeld of kan als zodanig worden opgevat.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enig merk, ontwerp of domeinnaam van Vendorcult Productions of een gelijksoortige daarmee te associëren naam te registeren in enig rechtsgebied, waar dan ook ter wereld.

12.2

Vendorcult Productions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13
Geheimhouding, privacy

13.1

Vendorcult Productions zal alle informatie van of over de Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de Opdrachtgever ter kennis van derden brengen.

Vendorcult Productions spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van de Opdrachtgever van deze informatie kennis kunnen nemen.

13.2

De Opdrachtgever zal alle informatie over de bedrijfsvoering van Vendorcult Productions geheimhouden.

13.3

Tenzij Vendorcult Productions hiervoor schriftelijke toestemming geeft mag de Opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van Vendorcult Productions voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken.

13.4

Als Vendorcult Productions en/of de Opdrachtgever een derde betrekt bij de overeenkomst dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

13.5

Persoonsgegevens die Vendorcult Productions verzamelt bij het aangaan van de overeenkomst dan wel anderszins worden op voldoende wijze beschermd tegen verlies en diefstal. Vendorcult Productions heeft bij de uitvoering van de overeenkomst het recht om persoonsgegevens van de Opdrachtgever te gebruiken. De Opdrachtgever stemt hier door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk mee in.

Ook mag Vendorcult Productions persoonsgegevens van de Opdrachtgever gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor externe analyse doeleinden waarbij in het laatste geval de gegevens geanonimiseerd zullen worden. De Opdrachtgever kan deze toestemming altijd via een schriftelijk bericht aan Vendorcult Productions intrekken.

13.6

Vendorcult Productions heeft het recht persoonsgegevens van de Opdrachtgever te delen met haar business partners met het doel diensten aan of namens Vendorcult Productions te kunnen leveren. Het is business partners verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.

Vendorcult Productions zorgt ervoor dat haar business partners vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens.

13.7

De Opdrachtgever heeft het recht persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of bij te werken. Hiertoe zal bij een verzoek indienen bij Vendorcult Productions.

Artikel 14
Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vendorcult Productions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2

De rechter in de vestigingsplaats van Vendorcult Productions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vendorcult Productions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15
Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

15.1

Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de websites van Vendorcult Productions en worden geacht onderdeel uit te maken van iedere offerte en aanbieding.

15.2

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Vendorcult Productions.

Einde Algemene Voorwaarden